Houston 290*
12910 Northwest Freeway
Houston, TX 77040
713-462-0576  
Sun - Sun: 10:30 AM - 10:00 PM
Mon - Thu: 11:00 AM - 11:00 PM
Fri - Fri: 11:00 AM - 12:00 AM
Sat - Sat: 10:30 AM - 12:00 AM
Happy Hour:
Monday 3pm to 7pm
Tuesday 3pm to 7pm
Wednesday 3pm to 7pm
Thursday 3pm to 7pm
Friday 3 pm to 7pm